Velkommen til Hvitveisen

På Hvitveisen finner vi Kirkestallens 0-3-åringer!

Hvitveisen holder til nede i kjelleren i Kirkestallen. 
Her har vi stort fokus på trygghet og tilknytning, som er grunnlaget og forutsetningen for at barna kan oppleve mestring og læring. 
I småbarnsalderen handler hverdagen mye om relasjoner, både til voksne og til andre barn, om å finne sin plass i gruppa og tilhørigheten her. I relasjonen med andre tilegner vi oss sosial kompetanse, vi kommuniserer både kroppslig og verbalt, og sammen skal vi skape gode opplevelser og øyeblikk. Vi utforsker, lærer, heier og mestrer! 
 
Hvitveisens hverdager fylles med: 
 • Mye sang og musikk, vi eksperimenterer med instrumenter og med kroppen som instrument
 • Bøker og fortellinger, både fra Bibelboka og andre bøker
 • Rim og regler
 • Prosjekter etter barnas interesser
 • Mye latter og glede
 • Motoriske utfordringer, både fin- og grovmotorisk. Vi har et fint boltrerom der vi kan klatre, balansere, hoppe og løpe
 • Fokus på god, næringsrik mat og varmmat - gjerne flere ganger i uka
 • Tid og rom for hvile, stell og at primærbehov dekkes tilpasset den enkeltes behov

På hvitveisen er det mange viktige elementer i vårt arbeid: 

 • Språkstimulerende miljø: Gjennom sang, musikk, bøker, eventyr, undring og samtaler legger vi til rette for et språkstimulerende miljø for barna. Vi fester bilder på gulvet som et grunnlag for gode samtaler og undring med barna om hverdagslige ting, høyttider og det barna er opptatt av. 
 • Foreldresamarbeid: På en småbarnsavdeling er den daglige kontakten og foreldresamarbeidet viktig, det å få vite hvordan dagen har gått, hva vi har gjort og tilbakemeldinger om barnas primærbehov som hvile, mat og stell. 
 • Kommunikasjon: Toddlere kommuniserer ofte mer kroppslig og nonverbalt, enn de gjør verbalt. Dette krever at vi som arbeider med barna er gode på å tolke barnas signaler og kroppsspråk, og er en god støtte i barnas kommunikasjon både med voksne og de andre barna. Vi jobber med gråten som kommunikasjonsform. Vi lærer å sette grenser for oss selv og vår egen kropp, og øver på å være tydelige og si "stopp!". 
 • Progresjon: Barna utvikler seg ulikt, og har ulike behov ut ifra alder og forutsetninger. På Hvitveisen vil dette si at vi legger til rette for ulike aktiviteter og opplevelser ut ifra alder og progresjon, hvor barnets beste alltid ligger til grunn for de vurderingene vi tar. 
 • Trygghet: En viktig forutsetning for mestring og læring er at barna opplever trygghet, gode relasjoner og en god tilknytning til de voksne og barna på avdelingen. Dette er et av de viktigste elementene i hverdagen vår på Hvitveisen, og er kjernen av de vurderingene vi kontinuerlig gjør. Et barn på 1-2 år har gjerne andre behov for opplevelser og inntrykk enn et barn på 3-4 år. Vi er gjerne med på arrangementer sammen med resten av barnehagen, men der vi ser det blir mye inntrykk for barna så trekker vi oss ned til den trygge kjelleren vår. 
 • Tilknytningsperiode / tilvenning: Vi har 5 dagers foreldreaktiv tilvenning på Hvitveisen, hvor vi hele veien tar barnets behov som utgangspunkt og "rettesnor". Trygghet og tilknytning er stikkordene vi jobber ut ifra, og i samarbeid med hjemmet tilpasser og tilrettelegger oppstarten. 
 • Småbarna kan! De minste barna innehar en enorm kompetanse, de er naturlig nysgjerrige, vitebegjærlige og engasjerte i det som skjer rundt - bare de får muligheten til det. De sanser, erfarer og deler med stor iver og glede det de har oppdaget! Når vi tillater oss å se verde ngjennom barnas øyne, åpner det opp for nye perspektiver også for oss voksne.
 • Toddlerkulturen: De minste barna opplever, sanser og erfarer kroppslig og gjennom bevegelsesglede. Barna bruker kroppen til å gjøre seg erfaringer; vi bruker sansene våre til å smake, lukte, kjenne, lytte. Ute kan det være kaldt, vått, varmt og tørt, maten har ulik konsistens og smak, noen ting er harde og andre er myke. 

Rammeplan for barnehager ligger til grunn for det vi gjør i vårt daglige arbeid, og er et av våre styringsdokumenter. Vi forsøker å være bevisst hva vi gjør og hvorfor vi gjør det, og deler våre hverdagsøyeblikk med foreldrene - gjerne med et sitat eller to fra Rammeplanen. 

 

"Stabbende kommer du mot meg og legger den lubne, lille barnehånda di i hånda mi. "Se!" utbryter du, "Ja, se der! Hva er det vi ser?" spør jeg undrende. Du har fått øye på noe viktig, noe stort, noe du vil utforske - og du vil dele dette store øyeblikket med meg. For deg er det kun oss to i dette universet, på vei sammen mot en ny oppdagelse! "Ball!" svarer du med stor iver, mens vi står og holder hender. "Ja, det var en stor, fin ball! Hva kan vi bruke den til mon tro?" 

For selv om du har sett ballen før, og lekt med den, ønsker du å dele erfaringene dine med meg - og du ønsker en bekreftelse på den kunnskapen og kompetansen du har tilegnet deg gjennom dine 1,5 år. Du slipper taket på meg og løper bort til ballen, på toddlers vis, og sparker til den. Du treffer ikke, men gir deg ikke og forsøker igjen. Denne gangen flytter ballen seg. "SE!" roper du lattermildt. Igjen ønsker du å dele din glede og iver med meg, iveren over at du fikk det til! Den runde, gule ballen triller avgårde med deg løpende etter.