Rammeplanen

Rammeplan for barnehager er et av styringsdokumentene barnehagene er pålagt å følge. Denne legger grunnlaget for vårt pedagogiske arbeid.

Rammeplanen er vårt viktigste dokument i det pedagogiske arbeidet, og er godt implementert i hverdagen vår. Denne fastsetter visse rammer vi i barnehagen er pålagt å følge, og som ivaretar barnas behov for lek, læring, omsorg, danning og fellesskap. Den sier noe om hvordan vi skal arbeide, og hvilket innhold barnas hverdag skal ha. Vi dokumenterer vår hverdag og det pedagogiske innholdet, gjerne med et sitat fra rammeplanen. Vi har i år fokus på å synliggjøre de 7 fagområdene. 

Rammeplanens 7 fagområder
- Kommunikasjon, språk og tekst
- Kropp, bevegelse, mat og helse
- Kunst, kultur og kreativitet
- Natur, miljø og teknologi
- Antall, rom og form
- Etikk, religion og filosofi
- Nærmiljø og samfunn

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr.64 om barnehager (barnehageloven) fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver, jf § 1, § 1a, §2, § 3, § 4 og § 5. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen) fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. 

Rammeplanen trer i kraft 1.august 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1.mars 2006 nr. 266 om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.april 2017 med hjemmel i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 2 syvende ledd. Endret ved forskrift 8.mai 2017 nr. 588. 

 

Link til rammeplanen på nett